බදවා ගැනීමේ පරිපාටි -  1  වන වෙඵම
( අංක :  01  සිට  50 දක්වා )
01.    ග්‍රාම නිලධාරීන් බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
02.    සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවා ව්‍යවස්ථාව ( මධ්‍යම රජය )
03.   උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  කාර්යාල සේවක සේවයේ බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
04.   සමුපකාර සමිති පරීක්ෂක සේවයේ  ‘ආ‘ / ‘අ‘  සහ 1 පන්තියට බදවා ගැනීම සදහා හා
        සමුපකාර සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් නිලධාරි තනතුරට උසස් කිරිම පිළිබද පරිපාටිය.
05.    උතුරු මැද පළාත් ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
06.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ සාමාන්‍ය ලිපිකාර සේවය සදහා වන ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
07.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ මධ්‍යම මට්ටමේ කාර්මික සේවාවන්හි ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
08.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ යතුරු ලේඛක සේවය සදහා වන ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
09.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ වෘත්තිය පුහුණු උපදේශක සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය.
10.    උ.මැ.පළාත් දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිලධාරි තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
11.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සදහා වන ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
12.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  ජනපද නිලධාරි තනතුරට බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
13.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
14.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
15.    උ.මැ.ප. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ - පුහුණුකරු තනතුරට  බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
16.    උ.මැ.ප. පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ - ඕවසියර්වරුන්  බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
17.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ අරක්කැමි බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
18.    උ.මැ.ප. සෞඛ්‍ය / ආයුර්වේද   - ආරෝග්‍ය ශාලා ඕවසියර්වරුන් බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
19.    උ.මැ.ප. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ - ක්‍රීඩා නිලධාරි තනතුරට  බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
20.    උ.මැ.ප. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු / ආයතන සදහා - lll පන්තියේ  
         ස්ථිර නුපුහුණු කම්කරු තනතුරට  බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
21.    උ.මැ.ප. පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - විමර්ෂණ නිලධාරි තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
22.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවයට බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
23.    උ.මැ.ප. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - සම්භාහනාකරු තනතුරට බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
24.    උ.මැ.ප. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - බෙහෙත් ශාලා කම්කරු බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
25.    උ.මැ.ප. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - උපස්ථායක තනතුරට බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
26.    උ.මැ.ප.රාජ්‍ය සේවයේ ළදරු පාසැල් පාලිකා තනතුරට බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
27.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ ගබඩාභාරකරු සේවයට බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
28.    උ.මැ.ප. ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ - සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය හා බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
29.    උ.මැ.ප. රාජ්‍ය සේවයේ භාෂා පරිවර්තක සේවය සදහා වන  ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
30.    උ.මැ.ප. සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - උපස්ථායක තනතුරට බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
31.    උ.මැ.ප. සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - සමාජ සේවා නිලධාරි තනතුරට බදවා ගැනීමේ
32.    උ.මැ.ප. පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - ආදායම් පරිපාලක/සෞඛ්‍ය පරිපාලක තනතුරු සදහා බ.ගැ.පරිපාටිය        
33.    උ.මැ.ප. පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ - රැදවුම් නිවාසයන්හි සහකාර වෝර්ඩන් තනතුරු සදහා බ.ගැ.පරිපාටිය       
34.    උ.මැ.ප. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ - රසයනාගාර සේවක  තනතුරේ  1/ ll / lll ශ්‍රේණි සදහා බ.ගැ.පරිපාටිය         
35.    උ.මැ.ප.රාජ්‍ය සේවයේ පරිඝණක දත්ත සටහන්කරු තනතුරට බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
36.    උ.මැ.ප.රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරට බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය.
37.    උ.මැ.ප. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ - සිනමා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන්  බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය
38.   උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  කාර්යාල සේවක සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය ( සංශෝධිත)
39.    උ.මැ.ප. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය - ඇසුරුම් තනතුරු සදහා බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
40.    උ.මැ.ප. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ - වතුර පොම්ප ක්‍රියාකරුවන් සදහා  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
41.    උ.මැ.ප. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ - ගබඩාභාරකරු තනතුර සදහා  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
42.    උ.මැ.ප. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ - පස් අදින යන්ත්‍ර  ක්‍රියාකරුවන් සදහා  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
43.   උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  තාක්ෂණ සේවාව පිළිබද ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
44.   උ.මැ.ප සමුපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
45.   උ.මැ.පළාත් පලන ආයතනවල ආදායම් පරීක්ෂකවරුන්  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
46.   උ.මැ.පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පරිවාස නිලධාරි  තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
47.   උ.මැ.පළාත් පලන ආයතනවල පුස්තකාල භාරකරුවන් / සහයකයින් පුස්තකාලයාධිපති තනතුරට උ.කි.පරි:.
48.   උ.මැ.ප.සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - නුපුහුණු සාත්තු සේවිකා තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
49.   උ.මැ.පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සිනමා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු  තනතුර සදහා බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
50.   උ.මැ.ප. සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ සංස්කෘතික නිලධාරි තනතුර සදහා වන  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.


බදවා ගැනීමේ පරිපාටි -  2  වන වෙඵම
( අංක :  51  සිට  80 දක්වා )

51.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ :  කර්මාන්ත ව්‍යාප්ති නිලධාරි  
         තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
52.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - පළාත් පාලන ආයතනවල  :  පුස්තකාල සහයක තනතුර සදහා  
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
53.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ :  මැහුම් උපදේශිකා තනතුර                          
         සදහා වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
54.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ :  සහතික කල පාසල් / රැදවුම් නිවාස/
         හා රජයේ ළමා නිවාසවල මේට්‍රන් තනතුරට බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
55.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - කළමනාකරණ පුහුණු ඒකකයේ මධ්‍යස්ථාන භාරකරු තනතුර                          
         සදහා වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
56.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ප්‍රජා  සංවර්ධන  නිලධාරි  තනතුර   සදහා වන බදවා ගැනීමේ                      
         හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
57.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ශ්‍රී ලංක තාක්ෂණ සේවයට අයත් : මැලේරියා මර්ධන මහජන                         
         සෞඛ්‍ය කේෂත්‍ර සහකාර තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
58.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ :  නිවාස භාරකාරිණී තනතුර සදහා  
         වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
59.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය සහ  
          බදවා ගැනීමේ කාර්ය  පරිපාටිය
60.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - පෙදරේරුවන් බදවා ගැනීමේ  හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය           
61.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ප්‍රධාන ලේකම්ගේ පුද්ගලික සහකාර තනතුර සදහා වන
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
62.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවාව පිළිබද සංශෝධිත ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය  
63.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ප්‍රවෘත්ති  නිලධාරි  තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය                     
64.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ උපස්ථායක / උපස්ථායිකා තනතුරු සදහා
         බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
65.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ :  දුරකථන ක්‍රියාකරු තනතුර සදහා  
         වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
66.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - පෑස්සුම්කරුවන් ( වායු හා චාප )  තනතුරු සදහා බදවා ගැනීමේ
         හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
67.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  -  ලඝු ලේඛක සේවාව සදහා වන ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය  
68.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ :  වැඩිහිටි නිවාසයේ අධිකාරි  
         තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
69.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ :  පශු එන්නත්කරු තනතුර සදහා  
         වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
70.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - නීති  නිලධාරි  තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය                     
71.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - පුස්තකාලයාධිපති සේවාව පිළිබද  ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය  
72.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවාව පිළිබද සංශෝධිත ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය  
73.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ  කෘෂිකර්ම උපදේශක තනතුරට
          බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය            ‍
74.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ  සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුරට
          බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය            
75.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ  මැලේරියා මර්ධන මහජන                         
         සෞඛ්‍ය කේෂත්‍ර සහකාර තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
76.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ  ජනපද නිලධාරි තනතුරට
          බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය   (ඉඩම් කොමසාරි දෙපාර්ත: )         
77.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ජීව විද්‍යා ඉංජිනේරු තනතුරට  
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
78.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - ග්‍රාම සංවර්ධන මැහුම් උපදේශිකා තනතුරට බදවා ගැනීමේ හා
         උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
79.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ විදුලි වෛද්‍ය යාන්ත්‍රික තනතුරට  
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
80.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  - පරිඝණක දත්ත ක්‍රියාකරු තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය


බදවා ගැනීමේ පරිපාටි -  3  වන වෙඵම
( අංක :  81  සිට  100 දක්වා )

81.    උ. මැ. ප. රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි  බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
82.    උ. මැ. ප. රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු කම්කරු සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව.
83.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ පද්ධති විශ්ලේශක/ වැඩ සටහන් සම්පාදක  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
84.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ සමුපකාර සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් නිලධාරි තනතුරට උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
85.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ ආදායම් පරීක්ෂක සේවයේ බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
86.    උ.  මැ.  ප.  රාජ්‍ය  සේවයේ   කෘෂිකර්ම   දෙපාර්තමේන්තුයේ   කම්කරු   ශ්‍රේණි  සදහා  වන                       
         බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
87.    උ. මැ. ප. රා. සේවයේ (පාසල් සදහා ) සැළසුම් හා මුල්‍ය සහකාර  බදවා ගැනීමේ පරිපාටි
88.    උ.  මැ.  ප.  රාජ්‍ය  සේවයේ   කෘෂිකර්ම   දෙපාර්තමේන්තුයේ මී මැසි පාලක තනතුර  සදහා                        
         වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
89.   උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  මෝටර් රථ රියදුරන් සදහා වන සංශෝධිත සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය.
90.    උ.  මැ.  ප.  රාජ්‍ය  සේවයේ  පේෂකර්මාන්ත  උපදේශක  /  උපදේශිකා  තනතුර   සදහා                        
         වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
91.    උ. මැ. ප. රා.සේවයේ  අභ්‍යන්තර විගණන හා විමර්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩල
         බදවා ගැනීම සදහා වන  ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය හා  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය                  
92.    උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය
93.    උ.  මැ.  ප. රාජ්‍ය  සේවයේ ඒකාබද්ධ උපාධිධාරි කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථා
         සංග්‍රහය සහ සංවර්ධන සහකාර තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
94.   උ. මැ. ප. රා. සේවයේ  කාර්යාල සේවක සේවයේ සංශෝධිත සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය.
95.   උ.  මැ.  ප. පරිවාස  දෙපාර්තමේන්තුවේ - නිවාස මාතා / සහකාර මේට්‍රන් තනතුරු සදහා වන                       
        බදවා ගැනීමේ පරිපාටි.
96.    උ.  මැ.  ප. රාජ්‍ය  සේවයේ පුහුණුව සදහා බදවා ගන්නා ලද උපාධිධාරින් සදහා අනුමත
         විශේෂ තනතුරු 14 ක් සදහා අදාල බදවා ගැනීමේ පරිපාටි.     
97.   උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ බංගලා භාරකරු  තනතුරට
        බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
98.  පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ - රියදුරු තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
99.   උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - ආණ්ඩුකාර නිළ නිවාසයේ බංගලා භාරකරු  තනතුරට
        බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
100.   උ. මැ. ප. රා. සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය.


බදවා ගැනීමේ පරිපාටි -  4  වන වෙඵම
( අංක :  102  සිට  124 දක්වා )

102.  උතුරු මැද පළාත් සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථාව.
103.  පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ - ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂක තනතුරු සදහා වන බදවා
        ගැනීමේ පරිපාටිය.
104.  පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්යාල සේවක සේවයේ තනතුරු සදහා වන සේවා ව්‍යවස්ථාව.
105.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන භාරකරු තනතුරට
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
106.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සංචාරක බංගලා භාරකරු  
         තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
107.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - මහජන පැමිණිලි භාර ගැනීමේ හා විමර්ෂණය කිරිමේ  
         ඒකක ප්‍රධානි තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
108.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - අලෙවි සහයක / වෙළද සහයක තනතුරට බදවා ගැනීමේ  
         ගැනීමේ පරිපාටිය.
109.  උතුරු මැද පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවාවන් 13 කට අදාලව වු  බදවා ගැනීමේ
         හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
110.  උතුරු මැද පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ - ක්‍රීඩා  ක්ෂේත්‍ර යේ නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ
          සේවය පිළිබද සේවා ව්‍යවස්ථාව.
111.  පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ - වඩු කාර්මික / විදුලි කාර්මිකයින් බදවා ගැනීමේ හා
         උසස් කිරිමේ පරිපාටි 02 ක්.
112.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - අනුරාධපුර මහ නගර සභාවේ සංචාරක බංගලා භාරකරු  
         තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
114.  උතුරු මැද පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ - බර වාහන ක්‍රියාකරු / බුල්ඩෝසර් යන්ත්‍ර
         ක්‍රියාකරු තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
115.  පළාත් පාලන ආයතනවල - ගිනිභට නිලධාරීන් බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
116.  පළාත් පාලන ආයතනවල ආයුර්වේද ඖෂධ සංයෝජක තනතුරේ බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
117.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ - ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දුරකථන ක්‍රියාකරු තනතුරට
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
118.  උතුරු මැද පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ -  මිනින්දෝරු කම්කරු තනතුරට
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
119.  උතුරු මැද පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ -  වඩු කර්මාන්ත හා පේෂකර්-
-මන්ත උපදේශක lll  ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය සහ උපදේශක ll  / උපදේශක l
ශ්‍රේණියට උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
120.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවා ව්‍යවස්ථාව.
121.  1 -  උතුරු මැද පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ - දිස්පෙන්සරි කම්කරු තනතුරට
    බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
         ll -  උතුරු මැද පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ - මධ්‍යස්ථාන භාරකරු තනතුරට
    බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
122.  උතුරු මැද පළාත් පරිවස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ - පරිවාස නිලධාරි තනතුරට
    බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය
123.  පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන තනතුරු සදහා වන බදවා
        ගැනීමේ පරිපාටිය. (  PL : 01 – 2006   A )
124.  උතුරු මැද පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ - විදුලි කාර්මික තනතුරට බදවා ගැනීමේ
          පරිපාටිය.


බදවා ගැනීමේ පරිපාටි -  5 වන වෙඵම
( අංක :  126  සිට  150 දක්වා )

126.  පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - භෛසජ්ජක තනතුර සදහා වු බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
127.  පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ - නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු පරිපාටිය.
128.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථාව.
129.  පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරේ උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
130.  පළාත්අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ රසායනාගාර සහකාර තනතුරේ බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
131.  පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - ආදායම් පරීක්ෂක තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
132.  පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - වාට්ටු ලිපිකරු තනතුරට බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
133.  පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන තනතුරු සදහා වන බදවා
        ගැනීමේ පරිපාටිය.
134.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ භාෂා පරිවර්ථක සේවයේ බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
135.  පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ අර්ධ ශිල්පීය තනතුරු සදහා වන  
        බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය .
136   පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ශිල්පීය නොවන තනතුරු සදහා
        වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය .
137.  පළාත් සංවර්ධන නිර්මාන ඒජන්සියේ තනතුරු  08 ක්  සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි.
138.  පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණය සදහා වන බදවා
        ගැනීමේ පරිපාටිය.
139.  පළාත්අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් කාර්ය සහයක තනතුරේ බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
140.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තක්ෂණ සහයක තනතුර සදහා  බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
141   පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ අර්ධ ශිල්පීය තනතුරු සදහා
        වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය .(සාත්තු සේවිකා / අක්කැමි / උපස්ථායක )
142   පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ - මඩාටුගම සහතික කල පාසලේ විදුහල්පති තනතුරු
        සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය .
143.  පළාත් පුර්ව ළමාවිය අධිකාරියේ තනතුරු  07 ක්  සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි.
144   පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ -  ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ අර්ධ ශිල්පීය තනතුරු සදහා
        වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි .( අක්කැමි / සුඵ සේවා පාලක/ කම්කරු / සනී කම්කරු )
145.  පළාත් පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි.
146   පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ -  වෘත්තීය උපදේශක තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ
        උසස් කිරිමේ පරිපාටි .
147   පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ - සම්භාහනකරු/ සම්භාහනාකාරිනී  තනතුරු සදහා
        වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය .
148   පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - මනෝ විද්‍යාඥ / සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරි
        තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය .
149   පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගනයේ
        තනතුරු 10 ක් සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි.
150.  පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නේවාසිකාගාර පාලිකා / පාලිකා තනතුරු සදහා වන
        බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.

බදවා ගැනීමේ පරිපාටි -  6 වන වෙඵම
( අංක :  151  සිට  175 දක්වා )
151.   උතුරු  මැද  පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ - කළමනාකරණ පුහුණු ඒකකයේ අරක්කැමි
          තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ  පරිපාටිය  
152.   උ.මැ.පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ-පෙර පාසල් ගුරු තනතුර සදහා වන බ.ගැ.පරිපාටිය           
153   පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - කළමනාකරණ තාක්ෂණික නොවන( MN – 01 )
         තනතුරු 05 ක් සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි.
154.   උතුරු මැද පළාත් සැළසුම් හා මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ   -  ව්‍යාපෘති නිලධාරි තනතුරට    
           බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.  
155.   උතුරු මැද පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ   -  සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරි     
           තනතුරේඒකාබද්ධ සේවය පිළිබද ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය.  
156.   උතුරු මැද පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - විමර්ෂණ නිලධාරි / විමර්ෂණ නිලධාරි
           විශේෂ ශ්‍රේණිය / විධායක සේවා ගණයේ තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි  03 ක්
157.   උතුරු මැද පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රාථමික ශිල්පීය/
           අර්ධ ශිල්පීය ගණයේ තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි  04 ක්
158.   උතුරු මැද පළාත් සංවර්ධන නිර්මාණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ ඒජන්සියේ කළමනාකරණ
           සහකාර ( තාක්ෂණ ) MA : 2 – 2 තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය
159.   උ.මැ.පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා ව්‍යව:          
160.   උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් නිළ නිවාසයේ බංගලා භරකරු තනතුර සදහා වන බ.ගැ.ප           
161.   උතුරු මැද පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - පෙර පාසැල් ගුරු (පාලිකා) / සහකාර  ගිණුම් නිලධර ගණය / පලාත් පාලන ගිනිභට තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි  03 ක්
162.   උතුරු මැද පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ - ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ
          සේවය පිළිබද ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
163.   උතුරු මැද පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධර ගණය සහ ප්‍රජා
          සංවර්ධන නිලධාරි විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධර ගණය සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටි  02 ක්
164.   උ.මැ.පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රමාණ සමීක්ෂක තනතුර සදහා වන බ.ගැ.ප       
165.   උ.මැ.පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ - පිහිණුම් තටාක උපස්ථායක තනතුර බ.ගැ.පරිපාටිය          
166   පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය
         ( PL – 01 : 2006 A ) සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
167.  උ.මැ.පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ - උපදේශන නිලධාරි තනතුර සදහා වන බ.ගැ.ප       
168.  පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ - විධායක නිලධාරි ගණය ( SL - 01 : 2006 )
         සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
169.  පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ කම්කරු
         තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.
170. උ.මැ.පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ශිල්පීය නොවන සේවා             
         ගණයේ කම්කරු තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.      
171. පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ - නේවාසිකාගාර පාලක / අරක්කැමි තනතුරු සදහා වන
         බදවා ගැනීමේ පරිපාටි 02 ක්
172.  උතුරු මැද පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ - සමාජ සේවා නිලධාරි  තනතුර සදහා
          වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය.
173.  පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ - කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික 3 - සේවා ගණය
         ( MT – 01 : 2006 ) සදහා වන බදවා ගැනීමේ පරිපාටිය.

මධ්‍යම රජයේ සේවා ව්‍යවස්ථා හා බදවා ගැනීමේ පරිපාටි උතුරු මැද පළාතට අදාල කර ගැනීම

01.   සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ (මධ්‍යම රජය ) - ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණය
        ( PL : 03 - 2006   A )  තනතුරු සදහා වන බදවා ගැනීමේ  පරිපාටි  
02.   සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ (මධ්‍යම රජය ) - හෙද සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
03.   සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ (මධ්‍යම රජය ) - වෛද්‍ය සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
04.   අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ (මධ්‍යම රජය ) -  ගුරු සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
05.   අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ (මධ්‍යම රජය ) -  විදුහල්පති සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
06.   අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ (මධ්‍යම රජය ) -  ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ   
       ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
07.  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (මධ්‍යම රජය ) - තොරතුරු හා සන්නිවේදන
       තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථාව
08.  උතුරු මැද පළාත් විනය කාර්ය සංග්‍රහය - 2012
09.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ -  බදවා ගැනීම් සහ පත් කිරිම් සදහා වන
       විභාග පරිපාටිය - 2013.11.06
10.  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (මධ්‍යම රජය ) -  ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ  
       ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
11.  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (මධ්‍යම රජය ) -  ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ  
        ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය හා ස්ථාන මාරු පරිපාටිය
12.  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (මධ්‍යම රජය ) -  ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ  
        ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය හා ස්ථාන මාරු පරිපාටිය
13.  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (මධ්‍යම රජය )  -   ශ්‍රී   ලංකා  පරිපාලන  සේවයේ  
       ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය හා ස්ථාන මාරු පරිපාටිය
14.  උතුරු මැද පළාත් රාජ්‍ය සේවා කාර්ය පටිපාටික රීති සංග්‍රහය - 2015.12.22
       ( මධ්‍යම රජයේ අංක 1589/30 හා 2009.02.20 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය
          මගින් ප්‍රකාශිත කාර්ය පරිපාටික රීති සංග්‍රහයට අනුකූලව සකස් කර ඇත)